TERMENI ŞI CONDIŢII

SC RECORDATI ROMANIA, cu sediul în str. Steluţei, nr. 28A, sector 1, Bucureşti, cod fiscal RO17019695, înregistratӑ la Registrul Comerţului sub nr. J40/20349/2004, (“RECORDATI ROMANIA”) se obligӑ sӑ respecte prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. RECORDATI ROMANIA este înregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 16895.

Prin transmiterea acestui mesaj, sunteţi de acord ca datele dvs. personale furnizate sӑ fie prelucrate de cӑtre RECORDATI ROMANIA şi transmise partenerilor comerciali ai acesteia, pentru a vӑ comunica (prin poştӑ, telefon, SMS, e-mail) promoţii, mesaje publicitare, alte informӑri în scop de marketing.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, respectiv de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi, de asemenea, dreptul de a vӑ opune prelucrӑrii datelor personale care vӑ privesc şi de a solicita ştergerea acestor date.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vӑ puteţi adresa cu o cerere scrisӑ, datatӑ şi semnatӑ cӑtre SC RECORDATI ROMANIA, Str. Steluţei nr. 28A, Sector 1, Bucureşti, Departamentul Marketing.

În cuprinsul cererii adresatӑ potrivit celor de mai sus, solicitantul poate arӑta dacӑ doreşte ca informaţiile sӑ îi fie comunicate la o anumitӑ adresӑ, inclusiv poştã electronicӑ, sau printr-un serviciu de corespondenţӑ care sӑ asigure cӑ predarea i se va face numai personal.